BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 702/BNN-QLCL
V/v: thời hạn cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục chuyên ngành;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Ngày 04/02/2013, Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn nhận được công văn số 576/BYT-ATTP ngày 25/01/2013 của BộY tế về thời hạn cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất,kinh doanh thực phẩm theo Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 38/2012/NĐ-CPngày 25/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Antoàn thựcphẩm. Bộ Nông nghiệp và PTNT đềnghị các Tổng cục, Cục chuyên ngành, SởNông nghiệp và PTNT các tỉnh/ thành phố chỉ đạo việc cấp Giấy chứng nhận cơ sởđủ điều kiện ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lýcủa Bộ Nông nghiệp và PTNT như sau:

1. Đối với những cơ sở sản xuất,kinh doanh thực phẩm trước đây đã được cơ quan có thẩm quyền của Ngành Y tế và Ủy ban Nhân dân cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủđiều kiện ATTP có thời hạn hoặc không ghi thời hạn trên Giấy chứng nhận nhưngcòn hiệu lực sẽ được tiếp tục thực hiện cho đến hết thời hạn (03 năm kể từ ngàyký).

2. Đối với những cơ sở sản xuất,kinh doanh thực phẩm trước đây đã được cơ quan có thẩm quyền của Ngành Y tếhoặc Ủy ban Nhân dân cấp Giấy chứng nhậncơ sở đủ điều kiện ATTP nhưng trên Giấy chứng nhận không quy định thời hạn cụ thểhoặc có ghi thời hạn nhưng không cònhiệu lực thì được phép tiếp tục thực hiện cho đến hết ngày 30/6/2013. Trước khithời hạn của Giấy chứng nhận hết hiệu lực, cơ sở liên hệ với các Tổng cục, Cụcchuyên ngành, Sở Nông nghiệp và PTNT để được hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứngnhận theo quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 của BộNông nghiệp và PTNT.

3. Việc cấp, thu hồi Giấy chứngnhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Ngành Nông nghiệp vàPTNT: thực hiện theo Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 sửa đổi, bổsung một số điều của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy địnhviệc kiểm tra, đánh giá cơ sở SXKD VTNN và sản phẩm nông lâm thủy sản và thaythế một số biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày02/8/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT.

Trong quá trình thực hiện nếu cókhó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp vàPTNT (qua Cục Quản lý CL NLS&TS) để được xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Y tế (để biết);
- Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu