BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 702/BXD-HĐXD
V/v bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH kiến trúc sư Wang và Cộng sự.

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thànhphố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1730/SKHĐT-ĐT ngày 07/4/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đềnghị góp ý kiến bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH kiến trúc sư Wangvà Cộng sự. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công ty TNHH kiến trúc sư Wangvà Cộng sự là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài mới được thành lập ngày27/6/2008 theo giấy chứng nhận đầu tư số 411043000656 do UBND thành phố Hồ ChíMinh cấp, để cung cấp dịch vụ thiết kế kiến trúc công trình. Đến nay, doanhnghiệp này đăng ký bổ sung hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu, lập dựán đầu tư xây dựng, quản lý dự án xây dựng; thiết kế kết cấu, hạ tầng kỹ thuậtcông trình dân dụng, công nghiệp, cơ điện; tư vấn giám sát thi công xây dựngthuộc lĩnh vực được xem xét cấp phép hoạt động theo quy định của Luật Đầu tư vàLuật Doanh nghiệp.

Tuy nhiên, căn cứ hồ sơ cho thấykể từ khi được thành lập đến nay doanh nghiệp chưa triển khai hoạt động kinhdoanh, chưa thực hiện theo các điều khoản quy định tại giấy chứng nhận đầu tưđã cấp. Đồng thời, theo giấy chứng nhận đầu tư số 411043000656 ngày 27/6/2008thì nhà đầu tư thành lập Công ty TNHH kiến trúc sư Wang và Cộng sự là một cánhân quốc tịch Đài Loan; vốn đăng ký chỉ có 15.000USD là quá thấp để có thể mởrộng loại hình hoạt động kinh doanh. Do vậy, theo Bộ Xây dựng chưa nên xem xétbổ sung mục tiêu hoạt động cho doanh nghiệp này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND thành phố Hồ Chí Minhxem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, HĐXD (VQT – 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh