BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 702/KCB-BVSK
V/v: tăng cường việc kiểm tra ma túy và các chất kích thích của lái xe kinh doanh vận tải

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-
Giám đc Bệnh viện, Viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, ngành.

Bộ Y tế nhận được Công văn số 7191/BGTVT-VT ngày 18/6/2014 củaBộ Giao thông vận tải về việc tăng cường việc kiểm tra ma túy và các chất kíchthích của đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Ytế đề nghị các đơn vị triển khai các nội dung như sau:

1. Ngày 24/4/2014 Bộ Y tế đã có Công văn số 2229/BYT-KCB về việc tăng cườngkhám sức khỏe cho người lái xe, đề nghị Sở Y tế khẩn trương hoàn thành khám sứckhỏe cho những lái xe kinh doanh vận tải chưa được khám và báo cáo kết quả gửiBộ Y tế trước ngày 25/7/2014.

2. Sở Y tế rà soát và thông báo cho SởGiao thông vận tải địa phương và đồng thời báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,Bộ Y tế danh sách các cơ sở có đủ điều kiện khám sức khỏe cho người lái xe, kiểmtra phát hiện việc sử dụng chất ma túy và các chấtkích thích thn kinh khác (danh sách các đơn vị đã gửi báo cáo, các đơn vị đã gửi báo cáo nhưngchưa có số liệu và các đơn vị chưa gửi báo cáo theo phụ lục gửi kèm).

3. Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh thuộc Bộ Y tế, thuộc các Bộngành, các cơ sở y tế được phép khám sức khỏe cho người lái xe theo văn bản hợpnhất số 6/VBHN-BYT ngày 06/6/2014 của Bộ Y tế (Phô tô văn bản kèm theo) về Quyếtđịnh ban hành “Tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông cơgiới”, lưu ý khám phát hiện mù mầu và kiểm tra phát hiện việc sử dụng chất matúy và các chất kích thích thần kinh khác.

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Cục Quản lý Khám, cha bệnh, Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, BaĐình, Hà Nội, ĐT 04.62732280, fax 04.62732289;email: [email protected]/.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên (để b/cáo);
- Bộ GTVT;
- Văn phòng UBATGTQG;
- Lưu: VT, BVSK.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê