CỤC LÃNH SỰ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 702/LS-XNC
V/v: các nước EU biên soạn thông tin thông tin chung về cấp thị thực

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2005

Kính gửi:

- Vụ Hợp tác quốc tế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan trung ương các tổ chức chính trị xã hội
- Văn phòng Sở, Ban Ngoại vụ ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 06/05/2005, Bộ Ngoại giao nhận được cônghàm số 065/05 ngày 25/04/2005 của Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Hà Nội, vớitư cách là Chủ tịch EU, đại diện cho Luxembourg, thông báo về việc Nhóm làmviệc lãnh sự các nước EU đã biên soạn những thông tin chung về thị thực và đãđưa lên mạng của Phái đoàn EU tại Việt Nam:

http://www.delvnm.cec.eu.int

Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao xin thông báo tới cácQuý Cơ quan để khi cần tìm hểiu những thông tin về việc xin thị thực vào cácnước EU thì vào mạng trên và xem mục “Schengen visa” để biết những thông tincần thiết./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, XNC

CỤC TRƯỞNG CỤC LÃNH SỰ
Bùi Đình Dĩnh