BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 702/TCHQ-KTTT
V/v Trả lời văn bản

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2009

Kính gửi: Công ty Điện máy xe đạp xe máy
(229 Phố Vọng - Hà Nội)

Trả lời công văn số 05/ĐM ngày 6/1/2009 của Công ty Điện máyxe đạp xe máy về việc chấp nhận chứng từ nộp thuế bằng hình thức chuyển khoản.Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày tại công văn thì doanh nghiệp thuộc diệnkhông được ân hạn thuế, phải nộp đủ thuế trước khi nhận hàng, khi doanh nghiệpnộp thuế vào NSNN bằng chuyển khoản thì khoảng thời gian luân chuyển chứng từtừ Ngân hàng đến Kho bạc, Hải quan thường chậm nên ảnh hưởng đến việc giảiphòng hàng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 407/TCHQ-KTTTngày 17/1/2007 về việc kiểm tra chứng từ nộp thuế hướng dẫn các Cục Hải quancác tỉnh, thành phố thực hiện (gửi kèm theo). Vì vậy, đề nghị Công ty Điện máyxe đạp xe máy liên hệ với Hải quan nơi làm thủ tục để được giải quyết cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng