BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 702/TCHQ-KTTT
V/v vướng mắc hoàn thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 35/HQHCM-NV ngày7/1/2010 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc khi thực hiện theo nộidung công văn 6029/TCHQ-KTTT ngày 7/10/2009. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quanhướng dẫn thực hiện như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 130 Thông tư 79/2009/TT-BTCngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính thì trong trường hợp doanh nghiệp được hoànthuế, nếu doanh nghiệp không còn nợ tiền thuế, tiền phạt thì thực hiện hoàn trảtiền thuế, tiền phạt theo đúng quy định.

Công văn này thay thế các công văn số 6029/TCHQ-KTTT ngày7/10/2009; 7752/TCHQ-KTTT ngày 18/12/2009 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minhbiết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn