BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 702/TCT-CS
V/v: áp dụng thuế suất thuế TNDN

 Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 7343/CT-TTHT ngày 26/06/2008 của Cụcthuế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về việc áp dụng thuế suất thuế thunhập doanh nghiệp (TNDN) trong trường hợp mức thuế suất quy định tại Gấy phépđầu tư khác với mức thuế suất quy định tại các văn bản pháp quy hướng dẫn vềthuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Việc quy định về các ưu đãi đầu tư tại Giấy phép đầu tư làcam kết của Chính phủ Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài trong quátrình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Tuy nhiên, kể từngày 01/01/2004, theo quy định tại Luật thuế TNDN, các ưu đãi về thuế TNDN đượcthực hiện theo quy định của pháp luật thuế và điều kiện thực tế của doanhnghiệp đạt được trong từng thời kỳ.

Theo báo cáo của Cục thuế, ngày 03/08/2005, UBND đã cấp Giấyphép điều chỉnh thay đổi điều kiện ưu đãi của doanh nghiệp. Việc điều chỉnhgiấy phép đầu tư của UBND Thành phố Hồ Chí Minh cần phải căn cứ theo các quyđịnh của pháp luật tại từng thời kỳ và tính tới những nội dung và các điềukiện,canh kết thực hiện của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, ngày 17/06/2004, Bộ Kếhoạch và Đầu tư đã có công văn số 3785/BKH-KCN &KCX hướng dẫn cụ thể về việcđiều chỉnh giấy phép đầu tư và điều chỉnh ưu đãi đầu tư. Theo đó, ưu đãi vềthuế TNDN phải thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CPngày 22/12/2003 của Chính phủ.

Đề nghị Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi với các cơquan liên quan cùng cấp tại địa phương để báo cáo Uỷ ban nhân dân căn cứ vàocác văn bản hướng dẫn hiện hành, tình hình cụ thể của doanh nghiệp để hướng dẫnđơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ PC, CST;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương