THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------------
V/v: phê chuẩn Hiệp định vay Phòng chống bệnh truyền nhiễm Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:
Chủ tịch nước.

Được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, ngày 23 tháng 2 năm 2011 tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký với đại diện của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam Hiệp định vay dự án "Phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông - giai đoạn 2".
Mục tiêu của dự án là giảm tỷ lệ mắc, tử vong do bệnh truyền nhiễm đặc biệt các bệnh truyền nhiễm vùng nhiệt đới ít được quan tâm; hỗ trợ công tác kiểm soát bệnh truyền nhiễm trong nước và phối hợp với các nước trong khu vực phòng chống dịch bệnh; nâng cao sức khỏe cho người dân khu vực tiểu vùng sông Mê Kông, góp phần thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.
Tổng vốn vay ADB là 17.263.000 Quyền rút vốn đặc biệt (SDR), tương đương với 27 triệu USD theo tỷ giá tại thời điểm đàm phán, với thời hạn 32 năm, trong đó 8 năm ân hạn; lãi suất cho vay 1%/năm trong thời gian ân hạn và 1,5% trong những năm tiếp theo. Cơ quan chủ quản là Bộ Y tế, thời gian thực hiện từ năm 2011 đến năm 2015.
Theo quy định của pháp luật về ký kết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế, Thủ tướng Chính phủ trân trọng đề nghị Chủ tịch nước xem xét, phê chuẩn Hiệp định vay đã ký với ADB nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên (kèm Hiệp định);
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Y tế, NG, TC, KHĐT, TP;
- Ngân hàng Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
các Vụ: TH, KTTH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).V28
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Sinh Hùng