BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7020/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc thuế tự vệ

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Tổng Công ty CN Dầu thực vật Việt Nam;
(Số 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh)
- Công ty TNHH 1 TV Satra Tây Nam;
(Chợ đường Biên, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh)
- Công ty Dầu ăn Golden Hope Nhà Bè;
(Số 370 Gò Ô Môi, Phú Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 304/DTV-KD ngày 06/6/2014 của Tổng Công ty Côngnghiệp dầu thực vật Việt Nam, công văn số 37/CV-CTY ngày 06/6/2014 của Công tyTNHH 1 TV Satra Tây Nam và công văn số 552/GHNB-CƯ ngày 04/6/2014 của Công tyDầu ăn Golden Hope Nhà Bè về việc vướng mắc thuế tự vệ; Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đã chuyển vướng mắc về thuế tự vệ, thuếchống bán phá giá (hàng hóa nhập khẩu vào khu phi thuế quan, thời hạn nộp thuế,hoàn thuế trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu...) đểVụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) chủ trì, tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyềncó văn bản hướng dẫn chính thức. Trong thời gian chưa có văn bản hướng dẫnchính thức, đề nghị các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2015/BTC-TCHQ ngày 17/2/2014 của Bộ Tài chính, công văn số 2592/TCHQ-TXNK ngày13/3/2014 và công văn số 5921/TCHQ-TXNK ngày 26/5/2014 của Tổng cục Hải quan.Trường hợp cơ quan có thẩm quyền có quyết định khác, thì thực hiện xử lý sốtiền thuế nộp thừa theo quy định tại Điều 26 và Điều 130 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tàichính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng Công ty CN Dầu thực vật Việt Nam, Công ty TNHH 1 TV Satra Tây Nam và Công ty Dầu ăn Golden Hope Nhà Bè được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST (kèm bản phô tô cv 304/DTV-KD cv 37/CV-CTY và cv 552/GHNB-CƯ - để p.hợp);
- Lưu VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái