BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 7024/TC/NSNN
V/v đính chính quyết định số 41/2004/QĐ-BTC ngày 21/4/2004 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2004

CÔNG VĂN

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,
- Các Tổng công ty 90, 91

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 41/2001/QĐ-BTC ngày 21/04/2004 về việc bãi bỏ một số điểm tại các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành; do sơ suất trong rà soát, Bộ Tài chính xin đính chính lại như sau:

Hủy bỏ Điểm 12 theo thứ tự quy định tại danh mục các văn bản có các điểm bãi bỏ kèm theo Quyết định số 41/2004/QĐ-BTC ngày 21/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, như vậy Điểm 4 phần II Thông tư số 83/2001/TT-BTC ngày 4/10/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ vẫn còn hiệu lực thi hành.

>> Xem thêm:  Đi sang tên xe máy bị công an tịch thu do số máy xe bị đục thì phải làm sao ?

Bộ Tài chính xin đính chính để các Bộ, các cơ quan trung ương, các Tổng công ty 90, 91 biết, để tiếp tục triển khai thực hiện Điểm 4 phần II Thông tư số 83/2001/TT-BTC ngày 4/10/2001 của Bộ Tài chính.

Trần Văn Tá

(Đã ký)

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc mua xe ở tỉnh khác ? Mẫu hợp đồng mua bán ô tô, xe máy