VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7025/VPCP-KTTH
V/v xử lý xe nhập khẩu của các đối tượng được hưởng ưu đãi, miễn trừ ngoại giao nhưng sử dụng không đúng quy định

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2010

Kínhgửi: Các Bộ: Tài chính; Ngoại giao, Công an, Giao thông vận tải, Côngthương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại côngvăn số 12106/BTC-TCHQ ngày 11 tháng 9 năm 2010 về việc xử lý xe ôtô được miễnthuế của các đối tượng được hưởng ưu đãi, miễn trừ ngoại giao sử dụng khôngđúng quy định, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cóý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phốihợp với các Bộ: Ngoại giao, Công an, Giao thông vận tải và Công thương sớm banhành Quy chế phối hợp về quản lý xe ôtô, xe môtô của các đối tượng được hưởngưu đãi, miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đối với số xe của các đối tượngtrên đã về nước khi hết nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam nhưng chưa làm thủ tục táixuất, chuyển nhượng hoặc tiêu hủy theo quy định:

- Giao Bộ Ngoại giao thông báo chotổ chức, cá nhân nước ngoài về trường hợp trên là vi phạm các quy định của phápluật Việt Nam về nhập khẩu, quản lý sử dụng xe.

- Giao Bộ Tài chính chủ trì, phốihợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải kiểm tra và yêu cầutổ chức, cá nhân đang sử dụng loại xe trên mà chưa có đủ thủ tục theo quy địnhthì phải nộp thuế và làm các thủ tục lưu hành như áp dụng đối với xe nhập khẩu.Trường hợp không chấp hành thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm, Trương Vĩnh Trọng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, kiều Đình Thụ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, PL, KNTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S.21.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc