BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7026/TCHQ-GSQL
V/v đăng ký định mức nguyên liệu

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần phân bón và hoáchất Cần Thơ
 Khu CN Trà Nóc 1 - Quận Bình Thuỷ - Tp Cần Thơ

Trả lời công văn số 455/PBHC-XNK ngày 07/11/2009 của Công tyCổ phần phân bón và hóa chất Cần Thơ về việc đăng ký, điều chỉnh định mức đốivới nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng tiêu thụ trong nước sau đótìm được thị trường xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 6, Điều 33, Mục 1, Chương II Thông tư 79/TT-BTCngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính: "Trường hợp nhập khẩu nguyên liệu, vậttư để sản xuất hàng tiêu thụ nội trong nước, sau đó tìm được thị trường xuấtkhẩu và đưa số nguyên liệu, vật tư này vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu, đã thựcxuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài thì việc đăng ký, điều chỉnh định mức thựchiện theo hướng dẫn tại Điều này". Như vậy khi có hợp đồng kinh tế bán chođối tác ở nước ngoài thì Công ty được đăng ký định mức theo hướng dẫn tại Điều33 dẫn trên tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV4 (nơi làm thủ tụcnhập khẩu nguyên liệu, vật tư).

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cụcHải quan cửa khẩu Cảng SG KV4 thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần phân bón và hóachất Cần Thơ được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường