BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7026/TCHQ-GSQL
V/v quy hoạch kho bãi lưu giữ hàng thực phẩm đông lạnh TNTX

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Hà Giang;
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 21/10/2013 Ủy ban nhân dântỉnh Lạng Sơn có công văn số 1095/UBND-KTTH ngày 30/10/2013 Ủy ban nhân dântỉnh Hà Giang có công văn số 3461/UBND-KTTH về việc quy định khu vực xây dựngkho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh trên địabàn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở xác định các khu vựcquy hoạch xây dựng kho bãi của Ủy ban nhân dân các tỉnh thuộc địa bàn hoạt độnghải quan theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư số 59/2013/TT-BTCngày 08/5/2013 của Bộ Tài chính và việc đảm bảo công tác giám sát hải quan đốivới hàng hóa lưu giữ tại các khu vực này,Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quantỉnh Lạng Sơn và Cục Hải quan tỉnh Hà Giang thực hiện khảo sát, đánh giá cụ thểđối với từng địa điểm theo kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và HàGiang tại công văn số 1095/UBND-KTTH và công văn số 3461/UBND-KTTH gửi kèm.

Báo cáo kết quả về Tổng cục Hảiquan (qua Cục Giám sát quản lý) trước ngày 30/11/2013. File mềm (.doc) báo cáogửi vào hộp thư điện tử plgsql@customs.gov.vn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh