VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7026/VPCP-KGVX
V/v tuyên truyền tổ chức thực hiện Nghị định số 102/2018/NĐ-CP .

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2018

Kính gửi: Bộ Quốc phòng.

Ngày 20 tháng 7 năm 2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2018/NĐ-CP quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, cơ quan tuyên truyền rộng rãi chủ trương này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Quốc phòng và các bộ, cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để báo cáo);
- Các Bộ: NG, TTTT;
- Các cơ quan: VTV, VOV, TTXVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3), ĐHB.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng