BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------------
Số: 7027/TCHQ-GSQL
V/v: Làm thủ tục hải quan
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
Trả lời công văn số 9648/HQHP-GSQL ngày 28/10/2013 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc xem xét cho phép tiếp tục làm thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp chậm thanh khoản tờ khai hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất nhưng đã chấp hành quyết định ấn định thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Đối với các tờ khai hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất phát sinh trước ngày 01/11/2013 (thời điểm Thông tư số 128/2013/TT-BTC có hiệu lực), yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện đúng nội dung chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại điểm 4 công văn số 2873/TCHQ-GSQL ngày 11/6/2013. Tuy nhiên, đối với trường hợp doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, chưa thực hiện thanh khoản hồ sơ tạm nhập nhưng đã chấp hành nộp thuế theo quyết định ấn định thuế và quyết định xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) của cơ quan hải quan thì không áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan.
2. Đối với các tờ khai hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất phát sinh từ ngày 01/11/2013, thực hiện công tác thanh khoản, hoàn thuế theo đúng quy định tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra, Vụ Pháp chế, Cục ĐTCBL, Cục Thuế XNK (để t/hiện);
- Cty CPTM và DV Cuộc Sống Việt
Đ/c: 87B đường Lĩnh Nam - Hoàng Mai, Hà Nội (thay t/lời);
- Lưu: VT, GSQL (3b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh