BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7028/TCHQ-GSQL
V/v giám sát tiêu hủy phế liệu

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Long An

Trả lời công văn số 1718/HQLA-NVngày 7/10/2013 v/v vướng mắc giám sát xử lý phế liệu của IPV của Cục Hải quantỉnh Long An, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc thực hiện giám sát hànghóa trong quá trình bóc tách phế liệu và phế thải của IPV:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long Anchỉ đạo Chi cục Hải quan KCN Đức Hòa thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2432/TCHQ-GSQL ngày 8/5/2013 của Tổng cục Hải quan. Trường hợp có nghi ngờ thìkiểm tra qua hình ảnh từ hệ thống camera giám sát 24/7 lắp đặt tại Công ty NgọcTân Kiên do IPV cung cấp và các thông tin khác theo quy trình giám sát của IPVđối với Công ty Ngọc Tân Kiên nêu tại công văn số 20- 1013/TCHQ ngày 28/10/2013của IPV (gửi kèm theo) để xác định. Nếu phát hiện vi phạm thì phối hợp với Chicục Hải quan KCX Linh Trung thuộc Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh và báo cáo vềTổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) để có hướng dẫn xử lý.

2. Về nơi làm thủ tục hải quan khi IPVbán phế liệu cho Công ty Ngọc Tân Kiên:

Theo quy định tại tiết c.2 điểm ckhoản 3 Điều 49 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013; tiết a.3, điểm a,khoản 8 Điều 42 Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/12/2012 của Bộ Tài chính và đềxuất của Cục Hải quan tỉnh Long An để thuận tiện trong quá trình quản lý, theodõi lượng phế liệu, phế thải thu hồi được, Tổng cục Hải quan đồng ý đề xuất củaCục Hải quan Long An để Công ty Ngọc Tân Kiên đăng ký tờ khai hải quan tại Chicục Hải quan Đức Hòa thuộc Cục Hải quan tỉnh Long An để nhập khẩu phế liệu củaIPV sau quá trình xử lý, bóc tách theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan tỉnh Long An được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP Hồ Chí Minh (để phối hợp);
- Công ty TNHH Intel Products Việt Nam;
(lô 12, đường D1, Khu CNC Sài Gòn, Q9, TP HCM)
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh