BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Phân loại mặt hàng máy chọn màu nông sản
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:
Công ty TNHH Thương phẩm Atlantic Việt Nam.
(đ/c: Khu công nghiệp Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng)

Trả lời công văn số 369/CV-ACOM /2013 ngày 14/11/2013 của Công ty TNHH Thương phẩm Atlantic Việt Nam về việc xác định mã số hàng hóa cho máy phân loại màu nông sản, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về việc phân loại mặt hàng:
Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Căn cứ Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
Tổng cục Hải quan có công văn số 5626/TCHQ-TXNK ngày 25/9/2013, hướng dẫn phân loại mặt hàng "Máy nhận biết, phân loại hạt theo màu sắc, hoạt động bằng điện", có thể phân loại được các hạt như điều, cà phê, lạc, đậu…., hoạt động theo nguyên lý sử dụng camera nhận biết màu sắc từ hạt rồi chuyển tín hiệu nhận được từ camera đến khối xử lý đã được cài đặt trong máy để đầu phun khí thổi chọn các hạt theo chế độ đặt trước, thuộc nhóm 84.37, mã số và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi cụ thể tùy thuộc vào Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm mở tờ khai.
Trong trường hợp công ty khai báo chưa đúng mã số HS của mặt hàng nhập khẩu tại thời điểm mở tờ khai (27/7/2012), cần căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật dẫn trên, thực tế hàng nhập khẩu, đối chiếu với hướng dẫn tại công văn số 5626/TCHQ-TXNK ngày 25/9/2013 để thực hiện đúng việc phân loại, áp dụng mức thuế. Một mặt hàng chỉ được xếp vào một mã số duy nhất theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm mở tờ khai.
2. Về việc kiểm tra việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa đã thông quan:
Căn cứ Khoản 4 Điều 17 Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính thì:"đối với các lô hàng đã được kiểm tra tại khâu thông quan về phân loại hàng hóa, xác định mức thuế bao gồm cả các trường hợp đã ấn định mã số, mức thuế nhưng qua công tác phúc tập, kiểm tra sau thông quan phát hiện các sai phạm… thì vẫn tiến hành xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, thực hiện thu đủ số tiền thuế thiếu…"

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Vì vậy, đề nghị Công ty nghiên cứu Khoản 4 Điều 17 Thông tư số 49/2010/TT-BTC nêu trên để nộp thuế cho mặt hàng công ty nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật.
Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Thương phẩm Atlantic Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Đắk Lắk (để biết);
- Cục Kiểm tra sau thông quan (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b)
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?