BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 703/BQP-ĐN
V/v xúc tiến đàm phán và ký kết Hiệp định hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam và A-déc-bai-gian

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Phúc đáp công văn số 620/BTC-TCHQ ngày 16/01/2015 của Bộ Tàichính về việc xúc tiến đàm phán và ký kết Hiệp định hợp tác và hỗ trợ hànhchính lẫn nhau tronglĩnh vực hải quan giữa Việt Nam vàA-déc-bai-gian, Bộ Quốc phòng có ý kiến như sau:

- Về cơ bản nhất trí với bố cục và nội dung của dự thảo Hiệp định giữaChính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa A-déc-bai-gianvề hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau về các vấn đề hi quan do Bộ Tài chính chun bị.

- Tuy nhiên, đề nghị Bộ Tài chính cân nhắc bổ sung một số nội dung:

+ Đề nghị bổ sung nội dung: Trên cơ sở tuân thủ pháp luật quốc tế, pháp luật quốc giacủa mi Bên” vào phần Li nói đầu của dự thảo Hiệp định.

+ Bổ sung định nghĩa về “Lãnh thổ hải quan” để tạo sự đồngnhất trong triển khai thực hiện Hiệp định;

+ Bổ sung quy định“bảo mật thông tin” để đảm bảo an toàn trong quá trình triển khai thực hiện Hiệp định;

+ Do phạm vi thông tin được xác định tại Hiệp định đa dạng, vì thế việc thựcthi triển khai Hiệp định cần có chế tài (thu thập và cung cấp thông tin) và có sự phi hợp giữa cáccơ quan liên quan phù hợp theo quy định, luật phápcủa mỗi nước để bảo đm không cung cấp các thông tin ảnh hưởng đến quốc phòng, anninh hoặc lợi ích kinh tế, thương mại, đầu tư,... của Việt Nam.

Đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu tổng hợp theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- C23, C40, C54;
- Đ/c CVP C20;
- Lưu:VT, ĐN; N8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh