BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 703/TCT-CS
V/v: ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số 16988/CT-THNVDTngày 21/11/2007 của Cục thuế thành phố Hà nội hỏi về chính sách ưu đãi tiền sửdụng đất đối với người có công với cách mạng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm b, điểmc, Khoản 2, Điều 14 Pháp lệnh Ưu đãi có công với Cách mạng quy định chế độtrợ cấp đối với thân nhân liệt sĩ: “ …b) Trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối vớicha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩcòn nhỏ; …

c) Trợ cấp nuôi dưỡng hàng thángđối với cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng khiliệt sĩ còn nhỏ, đang sống cô đơn không nơi nương tựa; …”

- Tại Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiệnnhà ở; tại Khoản 2, Điều 1 quy định về nguyên tắc hỗ trợ:“Căncứ vào công lao và hoàn cảnh cụ thể của từng người, điều kiện và khả năng của địaphương;” và tại Khoản 2, Điều 2 quy định về các điềukiện và mức hỗ trợ: “a) Người có công với Cách mạng có hoàn cảnh khó khăn đặcbiệt không thể tạo lập được nhà ở mà chưa được thuê nhà của Nhà nước hoặc bị mấtnhà do thiên tai, hỏa hoạn … thì tùy theo điều kiện của địa phương, hoàn cảnhvà công lao của từng người được xét tặng “Nhà tình nghĩa”, được giao đất làmnhà ở, hoặc được mua nhà trả góp.

b) Người có công với Cách mạngđã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng nhà ở quá dột nát, chật chội, không bảođảm điều kiện sống trung bình so với cộng đồng nơi họ cư trú mà không có khảnăng khắc phục thì tùy theo hoàn cảnh của từng người và khả năng của từng địaphương mà hỗ trợ họ cải tạo, sửa chữa nhà ở”.

- Tại điểm c, Khoản2, Điều 2 Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở có quy định: “ …-Người hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng 8 năm 1945; … thân nhân liệt sĩđang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng được hỗ trợ toàn bộ tiền sử dụng đất…

- Thân nhân liệt sỹ, người cócông giúp đỡ Cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, thương binh và hưởngchính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 21% đến 40% được hỗ trợ 70%tiền sử dụng đất”.

Căn cứ quy định nêu trên, thì “”trợcấp tiền tuất hàng tháng” đồng nhất với “tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng” hay“trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng” cũng đồng nhất với “trợ cấp hàng tháng”. Vì vậy,thân nhân liệt sỹ đang được hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng thì được giảm70% tiền sử dụng đất theo quy định. Kể từ ngày Quyết định số 117/2007/QĐ-TTgngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều củaQuyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 nêu trên có hiệu lực thi hành thì thânnhân liệt sỹ được hỗ trợ tiền sử dụng đất bao gồm cả thân nhân liệt sỹ không đượchưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng. Liên quan đến nội dung trên, Bộ Tài chínhđã có Công văn số 98/TC-TCT ngày 04/01/2008 hướng dẫn cụ thể.

Về mức miễn, giảm tiền sử dụng đấtđể hỗ trợ cải thiện nhà ở theo pháp luật ưu đãi người có công với Cách mạng đượcáp dụng tùy theo công lao và hoàn cảnh cụ thể của từng người, điều kiện và khảnăng của địa phương. Vì vậy, UBND thành phố Hà Nội quyết định mức miễn, giảm tiềnsử dụng đất trong hạn mức đất ở cho từng đối tượng cụ thể trên địa bàn thành phốHà Nội, nhưng tối đa không vượt quá mức miễn, giảm tiền sử dụng đất áp dụng đốivới từng đối tượng theo quy định của Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếđược biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, TP;
- Bà Nguyễn Thị Lương;
- Vụ PC, CST, QLCS;
- Ban PC. HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương