THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 703/TTg-KTN
V/v: thí điểm Dự án đầu tư xe ô tô điện phục vụ khách du lịch trên địa bàn thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công an;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xét đề nghị củaỦy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (các công văn số 7822/UBND-ĐT ngày 09 tháng 12 năm2010 và số 1815/UBND-CN ngày 13 tháng 4 năm 2011); ý kiến các Bộ: Giao thôngvận tải (công văn số 69/BGTVT-VT ngày 06 tháng 01 năm 2011) và Công an (côngvăn số 137/BCA-C61 ngày 19 tháng 01 năm 2011) về việc thí điểm Dự án đầu tư xeô tô điện vận chuyển khách du lịch trên địa bàn thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An,Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắccho phép thực hiện thí điểm Dự án đầu tư xe ô tô điện vận chuyển khách du lịchtrên địa bàn thị xã Cửa Lò như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại cáccông văn nêu trên. Thời gian thực hiện 03 năm kể từ khi Dự án được cấp có thẩmquyền phê duyệt.

2. Giao Ủy bannhân dân tỉnh Nghệ An:

- Chịu tráchnhiệm quy định, tổ chức thực hiện việc thí điểm tham gia giao thông của loại ôtô điện nêu trên theo lộ trình được phê duyệt; quy định cụ thể thời gian hoạtđộng trong ngày, bảo đảm an toàn giao thông.

- Chỉ đạo chủđầu tư thực hiện thí điểm Dự án trên theo các quy định do Ủy ban nhân dân tỉnhNghệ An ban hành, trong đó lưu ý loại xe ô tô điện trên phải tuân thủ các quyđịnh của pháp luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông.

3. Bộ Công an vàBộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quy định việcquản lý đối với loại xe ô tô điện trong quá trình thực hiện Dự án thí điểm.

4. Sau 03 nămthí điểm, giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và Ủy bannhân dân tỉnh Nghệ An tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện dự án thí điểm nêutrên, đề nghị cơ chế quản lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN:
Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, NC, ĐP, TH;
- Lưu: Văn thư, KTN (4b). C

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải