BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7034/TCHQ-GSQL
V/v tạm nhập khẩu xe của viên chức TLSQ Hoa Kỳ tại TP HCM

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3855/HQHCM-GSQLngày 05/11/2013 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quanTP Hồ Chí Minh tại công văn số 3855/HQHCM-GSQL nêu trên về việc sử dụng tiêuchuẩn định lượng xe ô tô của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh đểgiải quyết thủ tục nhập khẩu 01 xe ô tô cho cá nhân ông David Ray McCawley -viên chức Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh với điều kiện phải đảmbảo các quy định tại Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/11/2013 của Thủ tướngChính phủ quy định về điều kiện nhập khẩu xe ô tô của viên chức ngoại giao.

Tổng cục Hải quan lưu ý Cục Hảiquan TP Hồ Chí Minh khi giải quyết thủ tục thanh lý chiếc xe ô tô nêu trên phảiáp dụng các quy định đối với xe của cá nhân.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dungtrên để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh