BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7034/TCHQ-TXNK
V/v áp mã mặt hàng gối cao su cốt bản thép

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2012

Kính gửi:

Công ty CP Thương Mại Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng.
(số 8, OBT1, X1, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 347/CV-VH /2012 ngày 29/10/2012 của Công ty CP Thương Mại Tư vấn và Xâydựng Vĩnh Hưng đề nghị làm rõ việc áp mã thuế mặt hàng gối cao su cốt bản thép.Về vấn đề công ty hỏi, hiện nay Tổng cục Hải quan đang kiểm tra, rà soát vàtrao đổi với các đơn vị có liên quan.

Vì vậy, Tổng cục Hải quan sẽ cócông văn trả lời công ty cụ thể khi có kết quả chính thức.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty CP Thương Mại Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang