BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7035/BCT-TCNL
V/v áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2015

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 5592/TCHQ-GSQL ngày 18tháng 6 năm 2015 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện áp dụng mức năng lượngtối thiểu; sau khi nghiên cứu, Bộ Công Thương thống nhất với đề xuất của Tổng cụcHải quan yêu cầu các doanh nghiệp khi làm thủ tục nhập khẩu các phương tiện,thiết bị kiểm soát theo Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2013của Thủ tướng Chính phủ được mang hàng hóa về bảo quản chờ kết quả thử nghiệmhiệu suất năng lượng với điều kiện cung cấp các chứng từ sau:

- Văn bản xác nhận đã nhận hồ sơ đăng kýchứng nhận dán nhãn năng lượng của Bộ Công Thương;

- Văn bản cam kết nộp bổ sung Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng hoặc phiếuthử nghiệm trên mức hiệu suất tối thiểu còn hiệu lực do phòng thử nghiệm được BộCông Thương chỉ định và cam kết chịu mọi trách nhiệm thực hiện hành động khc phục trong trường hợp hàng hóa nhậpkhẩu không phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Thời gian bổ sung hồ sơ do Tổng cục Hải quan quy định, tuy nhiên do nănglực của phòng thử nghiệm chuyên ngành có giới hạn, thời gian thử nghiệm có thểkéo dài (đặc biệt với sản phẩm tủ lạnh, đèn chiếu sáng, lò hơi và động cơ điện),Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan nghiên cứu áp dụng thời gian nộp bổ sung hồ sơ là 60 ngày.

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương để Tổng cục Hải quanáp dụng trong quản lý mức hiệu suất năng lượng tối thiểu trong lưu thông hànghóa./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCNL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng