BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7035/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với loại hình NSXXK

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1
(Đ/c: CN11, KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)

Trả lời công văn số 2013- 01/XNK-VPIC1 ngày 08/11/2013 của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1 về việc thủtục hải quan và chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loạihình NSXXK, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 34 Thôngtư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì"Sản phẩmhoàn chỉnh do doanh nghiệp nhập khẩu để gắn vào sản phẩm xuất khẩu, để đóngchung với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩuhoặc để đóng chung với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tưmua trong nước thành mặt hàng đồng bộ để xuất khẩu ra nước ngoài"

Căn cứ quy định này, trường hợpCông ty nhập khẩu thiết bị nâng hạ do nước ngoài cung cấp không thanh toán đểlắp ráp vào giường bệnh thành mặt hàng đồng bộ để xuất khẩu ra nước ngoài thựchiện theo loại hình NSXXK.

2. Về thời hạn nộp thuế:

Căn cứ khoản 11 Điều 1 Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Điều 38 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013, khoản 1 Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính, hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sảnxuất hàng xuất khẩu được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày nếu người nộp thuếđáp ứng đủ các điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 Thông tư số128/2013/TT-BTC Trong đó về điều kiện thanh toán qua ngân hàng (điểm a5), nếutrường hợp của Công ty thuộc một trong các trường hợp được coi như thanh toánqua ngân hàng quy định tại khoản 4 phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số128/2013/TT-BTC thì được áp dụng thời hạn nộp thuế là 275 ngày đối với nguyênliệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Côngty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1 biết, thực hiện hoặc liên hệ với Chicục Hải quan liên quan để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế XNK (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh