BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7035/TCHQ-GSQL
V/v trả lời vướng mắc thực hiện Quyết định số 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009 của Tổng cục Hải quan

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đắc Lắc

Trả lời công văn số 807/HQĐL-NV ngày 2/11/2009 của Cục Hảiquan tỉnh Đắc Lắc về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Việc đánh giá tại mục 5 của Lệnh hình thức, mức độ kiểm trahải quan ban hành kèm theo Quyết định 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009 của Tổng cụcHải quan đã được hướng dẫn tại điểm 4 công văn số 3485/TCHQ-GSQL ngày 16/6/2009của Tổng cục Hải quan đã được hướng dẫn tại điểm 4 công văn số 3485/TCHQ-GSQLngày 16/6/2009 của Tổng cục Hải quan, theo đó: "Trường hợp hàng hoá thuộcdiện phải kiểm tra thực tế thì khi kết thúc kiểm tra công chức kiểm tra thực tếthực hiện đánh giá".

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đắc Lắc biết,thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường