TỔNG CỤC THUẾCỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S : 70369/CT-HTrV/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Nippon Koei Việt Nam(Địa chỉ: Tầng 10, số 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội;MST: 0105768663)

Trả lời công văn số LNKV/2016/033 ngày 22/10/2015; công văn số LNKV/2016/033 ngày 028/09/2015 của Công ty TNHH Nippon Koei Việt Nam hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/TT-BTC ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ hướng dẫn về đồng tiền ghi trên hóa đơn.

+ Tại khoản 2, Điều 16 quy định về lập hóa đơn.

“Điều 16. Lập hóa đơn

2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyn sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền”.

+ Tại khoản 2e, Điều 16 hướng dẫn về đồng tiền ghi trên hóa đơn.

e) Đồng tiền ghi trên hóa đơn

Đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam.

Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt…”.

- Căn cứ khoản 4, Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, cụ thể:

“4. Sửa đổi, bổ sung Điều 27 như sau:

Điều 27. Đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước.

... 3. Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:

- Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.

- Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.

- Các trường hợp cụ thể khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014

- Căn cứ Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp:

+ Tại điểm 3.5 khoản 3, Điều 18 hướng dẫn: Trường hợp nhận ứng trước bằng ngoại tệ thì bên có TK131 ghi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận tiền ứng trước (tỷ giá mua của ngân hàng nơi thực hiện giao dịch)”.

+ Tại Điu 79 hướng dn: “Trường hợp doanh nghiệp và cung cp dịch vụ bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ thuế. Trường hợp có nhận tiền ứng trước của khách hàng bằng ngoại tệ thì doanh thu tương ứng với số tiền ứng trước được quy đi đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận ứng trước”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Nippon Koei Việt Nam bán hàng được phép thu ngoại tệ từ ngày 01/01/2015 thìkhi lập hóa đơn GTGT giao cho khách hàng, Công ty thực hiện quy đổi tỷ giá ra đồng Việt Nam theo hướng dẫn tại khoản 4, Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính nêu trên.

Trường hợp, Công ty đã lập hóa đơnkhi xuất bán hàng từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 27/02/2015 (ngày ban hành Thông tư số 26/2015/TT-BTC) theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hóa đơn nhưng chưa điều chỉnh lại theo hướng dẫn nêu trên thì Công ty được lựa chọn điều chỉnh hóa đơn theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính nêu trên.

Trường hợp, Công ty ký hợp đồng với chủ đầu tư nhận 30% doanh thu ứng trước bằng ngoại tệ theo tỷ giá thực tế tại thời điểm chủ đầu tư phê duyệt như đã thỏa thuận trong hợp đồng và nhận 70% khi nghiệm thu công trình thì Công ty căn cứ tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi Công ty mở tài khoản để làm căn cứ kê khai tính thuế GTGT và tính thuế TNDN theo quy định.

Về việc hạch toán kế toán đối với khoản 30% tiền ứng trước của chủ đầu tư và 70% doanh thu còn lại khi nghiệm thu công trình hoàn thành bàn giao, đề nghị Công ty nghiên cứu Thông tư số 200/2014/TT-BTC để thực hiện.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Nippon Koei Việt Nam biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KT1;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn