BGIAO THÔNG VẬN TẢI
TNG CỤC ĐƯỜNG B
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7037/TCĐBVN-PCTT
V/v kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lưu hành xe ô tô đã hết hạn sử dụng (đối với loại xe có quy định về niên hạn sử dụng); sử dụng tem kiểm định đã hết hạn hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Các Cục Quản lý đường bộ I, II, III, IV;
- Các Sở Giao thông vận tải.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Vănbản số 16199/BGTVT-TTr ngày 19/12/2014 về việc kiểm tra, phát hiện và xử lýnghiêm các trường hợp lưu hành xe ô tô khi đã hết niên hạn sử dụng (đối vớiloại xe có quy định về niên hạn sử dụng); sử dụng tem kiểm định đã hết hạn hoặckhông do cơ quan có thẩm quyền cấp. Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các CụcQuản lý đường bộ khu vực và các Sở Giao thông vận tải thực hiện một số nội dungsau:

1. Nghiên cứu, triển khai thực hiện văn bản chỉ đạocủa Bộ Giao thông vận tải số 16199/BGTVT-TTr ngày 19/12/2014 (có văn bản kèmtheo).

2. Chỉ đạo lực lượng thanh tra, trong quá trìnhtriển khai công tác kiểm soát tải trọng xe và xử lý vi phạm đối với hành vi tựý thay đổi kích thước thùng chở hàng của xe ô tô tải tự đổ; kết hợp, kiểm traniên hạn sử dụng xe (đối với loại xe có quy định về niên hạn sử dụng), kiểm trathời hạn tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, lập hồ sơ, tổng hợp chuyển cơ quan Công an để xử lý theo quyđịnh của pháp luật.

3. Báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Đường bộViệt Nam để tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

Căn cứ nội dung trên, các Cục Quản lý đường bộ, cácSở Giao thông vận tải triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (báo cáo);
- Các Phó Tổng cục trưởng (chỉ đạo);
- Cục Đăng kiểm Việt nam;
- Lưu: VT, PC-TT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyện