BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7037/TCHQ-GSQL
V/v thanh khoản hàng tạm nhập để tái chế

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan TP Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 3026/HQHN-GSQL ngày 4/10/2013 của Cục Hải quan TP Hà Nội phản ánh vướngmắc trong thanh khoản hàng tạm nhập để tái chế đối với các tờ khai đăng ký sailoại hình. Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 4, Điều51 và khoản 4 Điều 120 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tàichính; khoản 4 Điều 48 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tàichính; xét đề nghị của Cục Hải quan TP Hà Nội tại công văn số 3026/HQHN-GSQLdẫn trên, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan TP Hà Nội tiến hành kiểm tra, đốichiếu hồ sơ của Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ và nội thất Ngọc Sơn, cụ thể nhưsau:

- Công ty phải có văn bản cam kếtvề tính xác thực của hàng hóa tạm nhập khẩu để tái chế sau đó đã tái xuất khẩutoàn bộ cho đối tác nước ngoài (về tên hàng, mã hàng, số lượng, chủng loại);

- Kiểm tra sổ, chứng từ kế toán,phiếu xuất kho, phiếu nhập kho để xác định hàng hóa nhập khẩu trở lại thuộc cáctờ khai xuất khẩu trước đây (xác định cụ thể tái nhập theo tờ khai nào, số,ngày tờ khai; tái xuất theo tờ khai nào, số, ngày tờ khai); doanh nghiệp táinhập hàng trả lại để sửa chữa, tái chế trên cơ sở văn bản của bên nước ngoàithông báo hàng đã bị trả lại;

- Thực hiện kiểm tra, đối chiếu sốlượng bát tre, đĩa tre xuất sai loại hình (58.636 chiếc) với số lượng bát tre,đĩa tre (39.785 chiếc) doanh nghiệp đã thực hiện tái xuất theo đúng loại hìnhđể xác định tính chính xác của hàng hóa tạm nhập để tái chế và đã tái xuất.

Qua kết quả kiểm tra chứng từ liênquan nếu xác định được hàng hóa nhập khẩu để tái chế theo các tờ khai tạm nhậpđã đăng ký sai loại hình (tạm nhập tái xuất) đã thực xuất khẩu toàn bộ cho đốitác nước ngoài thì xem xét thanh khoản đối với hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phảinhập khẩu trở lại Việt Nam.

- Sau khi thanh khoản, tiến hànhkiểm tra sau thông quan đối với Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ và nội thất NgọcSơn.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan TP Hà Nội biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ Pháp chế, Vụ CST (BTC);
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh