BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7038/TCHQ-TXNK
V/v: phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần Điện ảnh Truyền hình.
(đ/c: 65 Trần Hưng Đạo,Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả licông văn số 157/ĐATH ngày 27/7/2015 củaCông tyCổ phần Điện nh Truyền hình (sau đây gọi tắt là công ty) về việc phân loại các mặt hàng bộ camera kỹ thuậtsố độ phân gii cao dùng để quay phim điện ảnh, Tổngcục Hi quan có ý kiến như sau:

Căn cứThông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hànghóa xut khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, biểuthuế nhập khẩu ưu đãi;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đểphân loại hàng hóa, phân tích, để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩmđối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Tham khảo chú giải chi tiết HS 2012:

Mặt hàng bộ camera kỹ thuật số gồm có đầu camera camcôtđơ(camcorder), kính ngắm, phần mềm, phần ghi dữ liệu hình tiếng..., nhãn hiệuSony, model F65RS và PMW-F55 thuộc Nhóm 85.25: “Thiết bị phát dùng cho phát thanh sóng vô tuyến hoặc truyền hình, có hoặc không gắn với thiết bị thu hoặc ghihoặc tái tạo âm thanh; camera truyn hình, camera s và camera ghi hình ảnh nền”, phân nhóm 8525.80: “- Camera truyền hình, camera số và camera ghi hình nh”.

Về mã số cụ thể, bộ mặt hàng có thể xem xét phân loạiở 02 phân nhóm 2 gạch gồm:

“ - - Camera ghi hình ảnh” hoặc “ - - Camera truyềnhình”.

Tuy nhiên, tham khảo chú giải chi tiết HS 2012 giảithích về loại camera truyền hình (television camera) thì:

Camera truyền hình có thể có hoặckhông có thiết bị đi kèm để điều khiển từ xa các thấu kính và khẩu độ cũng nhưlà điều khiển từ xa sự di chuyển của camera theo chiều dọc và chiều ngang (ví dụ,camera truyền hình cho hãng phim truyền hình hoặc tường thuật truyền hình, cácloại sử dụng cho mục đích ) công nghiệp hoặc khoa học, trong truyền hình mạchkín (giám sát) hoặc giám sát giao thông). Những camera này không có bất kỳ khảnăng ghi hình ảnh nào ở trong đó

Như vậy, đối chiếu chú giải chi tiết HS 2012 với thôngtin mặt hàng của công ty tại catalogue hàng hóa thì mặt hàng camera kỹ thuật sốF65RS và PMW-F55 là loại camera ghi hình ảnh với tốc độ ghi hình cao, cấu tạocó phần ghi dữ liệu, thì không phải là camera truyền hình (television camera)theo nội dung của HS, mà thuộc phân nhóm 2 gạch “ - - Camera ghi hình ảnh”,mã số 8525.80.31 nếu là loại sử dụng cho lĩnh vực phát thanh, mã số 8525.80.39nếu là loại khác.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty Cổ phần Điện ảnhTruyền hình được biết và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai để đượcxem xét cụ thể ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-Hạnh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái