BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 704/TCHQ-TXNK
V/v cấp lại Danh mục miễn thuế và Phiếu theo dõi trừ lùi

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Theo quy định tại điểm b.1 khoản 2 Điều 103 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010, khi doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa miễn thuếcủa dự án ưu đãi đầu tư, cơ quan hải quan căn cứ hồ sơ miễn thuế, đối chiếu vớicác quy định hiện hành để cập nhật số lượng, trị giá theo dõi trừ lùi hàng hóađã nhập khẩu miễn thuế vào bản chính phiếu theo dõi trừ lùi của doanh nghiệp vàký xác nhận theo quy định, lưu 01 bản sao Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuếvà phiếu theo dõi trừ lùi đã ghi rõ tên hàng số lượng, trị giá hàng hóa đã miễnthuế, thu nhập khẩu cùng hồ sơ nhập khẩu.

Trong quá trình thực hiện, Tổng cục Hải quan nhận được phảnánh của một số hải quan địa phương và doanh nghiệp về việc doanh nghiệp mấtDanh mục hàng hoá miễn thuế và phiếu theo dõi trừ lùi của dự án ưu đãi đầu tưvà đề nghị được cấp lại để tiếp tục nhập khẩu hàng hoá miễn thuế; Để thực hiệnthống nhất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau.

1. Hồ sơ xin cấp lại Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuếvà phiếu theo dõi trừ lùi:

- Công văn của doanh nghiệp đề nghị cấp lại Danh mục hànghóa nhập khẩu miễn thuế và phiếu theo dõi trừ lùi, trong đó nêu rõ:

+ Lý do mất Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và Phiếutheo dõi trừ lùi;

+ Tên, số lượng, trị giá hàng hóa theo Danh mục hàng hóamiễn thuế đã đăng ký

+ Tên, số lượng, trị giá hàng hóa thực tế đã nhập khẩu theoDanh mục hàng hóa miễn thuế đã đăng ký;

+ Tên, số lượng, trị giá hàng hóa còn lại chưa nhập khẩutheo Danh mục hàng hóa miễn thuế đã đăng ký,

+ Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng cuốicùng thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đã bị mất.

- Toàn bộ tờ khai hải quan của số lượng hàng đã nhập khẩutheo Danh mục và Phiếu trừ lùi đã đăng ký (xuất trình bản chính, nộp bản sao vàbản kê số lượng tờ khai hàng đã nhập khẩu).

- Bản Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và Phiếu theodõi trừ lùi của cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng cuối cùngtrước khi thất lạc (01 bản photocopy có xác nhận của cơ quan hải quan nơi nhậpkhẩu).

Doanh nghiệp phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luậtvề tính chính xác của những khai báo trên,

2. Trình tự thực hiện:

2.1 Trường hợp mất Danh mục hàng hóa miễn thuế: Cơ quan hảiquan nơi cấp lại căn cứ hồ sơ đề nghị và tài liệu kê khai do doanh nghiệp cungcấp thực hiện: Thông báo cho Cục Hải quan các tỉnh thành phố về việc huỷ Danhmục đã cấp và thực hiện cấp 01 bản sao Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuếthay thế Danh mục hàng hoá nhập khẩu bị mất.

2.2 Trường hợp mất Phiếu theo dõi trừ lùi:

Bước 1: Căn cứ vào hồ sơ khai báo bị mất Phiếu theo dõi trừ lùi và đề nghị đượccấp lại của doanh nghiệp, cơ quan Hải quan thực hiện:

- Cơ quan hải quan nơi cấp lại thông báo cho Cục Hải quancác tỉnh, thành phố về việc hủy Phiếu theo dõi trừ lùi đã được cấp nhưng bịmất; đồng thời trước khi xem xét cấp lại đề nghị các Cục Hải quan tỉnh thànhphố:

+ Có văn bản xác nhận số lượng hàng hóa doanh nghiệp đã nhậpkhẩu miễn thuế theo Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi đã được cấp (nêu rõ soDanh mục, Phiếu theo dõi trừ lùi và ngày cấp);

- Cơ quan hải quan các tỉnh, thành phố trong thời hạn 10ngày kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan hải quan nơi cấp lại, có tráchnhiệm:

+ Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ hàng hóa nhập khẩu, hệ thống sốliệu xuất nhập khẩu xác định số lượng hàng hoá nhập miễn thuế theo Danh mụchàng hóa nhập khẩu miễn thuế và Phiếu theo dõi trừ lùi đã được cấp nay bị mấtvà gửi văn bản xác nhận cho cơ quan hải quan nơi cấp lại;

+ Không xử lý miễn thuế cho các lô hàng tiếp theo thuộc Danhmục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và Phiếu theo dõi trừ lùi bị mất;

Bước 2: Sau khi nhận được đầy đủ các văn bản xác nhận của các Cục Hải quantỉnh, thành phố về số lượng hàng hóa doanh nghiệp đã nhập khẩu theo Danh mụchàng hóa nhập khẩu miễn thuế và Phiếu theo dõi trừ lùi đã được cấp, cơ quan hảiquan nơi cấp lại thực hiện:

+ Tổng hợp số lượng hàng hoá doanh nghiệp đã nhập khẩu miễnthuế theo Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi đã được cấp.

+ Kiểm tra xác định số hàng hóa đã được miễn thuế nhập khẩutạo tài sản cố định của dự án và việc sử dụng số hàng hóa này trước khi cấp lạiPhiếu theo dõi trừ lùi bị mất.

+ Cấp lại Phiếu theo dõi trừ lùi mới cho số lượng hàng hoácòn lại chưa nhập khẩu của Phiếu theo dõi trừ lùi đã bị mất.

+ Ghi rõ vào Phiếu theo dõi trừ lùi cấp lại: "Cấp lạilần hai"

+ Xử lý vi phạm quy định về lưu hồ sơ, chứng từ.

Thời hạn giải quyết trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngàynhận được đầy đủ văn bản xác nhận của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thànhphố biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường