BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 704/TCT-TTHT
V/v phối hợp thông tin di tích lịch sử ngành Tài chính

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, nhằmtriển khai tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến việc xây dựng, tôntạo, gìn giữ, bảo tồn cũng như xây dựng cơ sở dữ liệu một cách tổng thể hệthống di tích lịch sử của ngành Tài chính trên toàn quốc chuẩn bị kỷ niệm 70năm thành lập ngành Tài chính Việt Nam, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế thựchiện:

Thống kê, báo cáo đầy đủ về di tíchlịch sử tại địa phương gắn với quá trình thành lập, xây dựng, trưởng thành củahệ thống thuế qua các thời kỳ, với nội dung sau:

- Báo cáo tóm tắt về lịch sử của ditích của đơn vị hiện có tại các địa phương (Quá trình hình thành, lịch sử pháttriển), kèm theo các tư liệu, hình ảnh… về các di tích (nếu có).

- Thực trạng hiện tại của các ditích (di tích đã hoặc đang được xây dựng, tôn tạo, bảo tồn; đề xuất kế hoạchtôn tạo, bảo tồn đối với các di tích chưa được đầu tư xây dựng, tôn tạo,…).

Báo cáo gửi về: Vụ Tuyên truyền hỗtrợ người nộp thuế - Tổng cục Thuế bằng đường văn thư và qua địa chỉ email: vuttht@gdt.gov.vntrước ngày 14/03/2013 để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để các CụcThuế biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTHT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn