BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------------------
Số: 7043/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Hướng dẫn triển khai thực hiện PTTĐ“Xây dựng THTT, HSTC”
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2012
Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đạo tạo
Ngày 31/8/2012 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam đã kí Kế hoạch số 861/KH /BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN-HLHPNVN-HKHVN phối hợp thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2012-2013.
Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai các nội dung trọng tâm sau:
1. Thực hiện nội dung Kế hoạch phối hợp số 861/KH/BGDĐT-BVHTTDL-TƯĐTN-HLHPNVN-HKHVN, lưu ý chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nội dung sau đây:
- Duy trì, mở rộng và tạo sự bền vững ở mỗi cấp học các mô hình THTT, HSTC ở các khu vực cho phù hợp với điều kiện ở vùng thuận lợi, vùng khó khăn và vùng có điều kiện trung bình.
- Đưa nội dung Phong trào thi đua vào nội dung xây dựng trường chuẩn Quốc gia, có tiêu chí đánh giá, thang điểm cụ thể cho từng nội dung và phù hợp với điều kiện ở mỗi địa phương.
- Tạo điều kiện và khuyến khích tính tích cực, chủ động của học sinh trong học tập, vui chơi, hoạt động giáo dục. Chú trọng các nội dung hoạt động để tăng cường tự học, kĩ năng sống và văn hóa trường học của người học. Xây dựng Quy tắc ứng xử văn hóa thiết thực, hiệu quả trong trường học phù hợp với điều kiện của mỗi nhà trường.
- Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách Đội, giáo viên tư vấn.. Đẩy mạnh áp dụng các phương pháp dạy học tích cực và ứng dụng công nghệ thông tin. Tăng cường giáo dục thông qua thực tiễn, truyền thống của địa phương, đất nước.
- Đưa văn hóa dân gian, trò chơi dân gian phù hợp vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động tập thể thiết thực do học sinh tự tổ chức với sự hỗ trợ của nhà trường, cha mẹ học sinh, các ban ngành đoàn thể ở địa phương.
- Tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” với chủ đề “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Phối hợp với Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chăm sóc, phát huy các giá trị di sản văn hóa, lịch sử, cách mạng, đặc biệt là 5 di tích do ngành Giáo dục nhận chăm sóc.
- Phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội và chính quyền địa phương chăm sóc thân nhân và gia đình Thương binh, Liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng; kết hợp thực hiện Chương trình 652/Ctr-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 25/7/2012 về nhận tu bổ, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn cả nước.
- Có kế hoạch và thực hiện các hoạt động phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Khuyến học và các đơn vị khác dưới sự chỉ đạo chung của Lãnh đạo địa phương.
2. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổng kết 5 năm Phong trào thi đua
- Tổng kết và nhân rộng các mô hình, kinh nghiệm làm tốt. Chỉ đạo điểm một số trường, địa phương trong việc tổng hợp các sáng kiến kinh nghiệm và hỗ trợ một số trường phát huy kết quả.
- Xây dựng kế hoạch đến hết năm 2013: Mỗi nhà trường cần đạt được các tiêu chí cụ thể và các điều kiện để đảm bảo tiếp tục xây dựng THTT, HSTC một cách bền vững.
- Mỗi Sở/ Phòng GD&ĐTtổ chức ít nhất một đoàn kiểm tra liên ngành theo phân cấp để sơ kết đánh giá trong cuối học kỳ I năm học 2012 - 2013
- Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện phong trào ở một số tỉnh, thành phố vào đầu học kỳ II năm học 2012 - 2013.
3. Xây dựng phương hướng Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong 2013 - 2018
- Xây dựng kế hoạch tiếp tục xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực đến năm 2018 với các nội dung cụ thể và mốc thời gian hoàn thành của mỗi nhà trường và các cấp quản lí cơ sở giáo dục..
- Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai phong trào thi đua (giai đoạn 2008 - 2013) cấp địa phương và trung ương. Tổng kết ở mỗi cơ sở giáo dục, mỗi phòng GD&ĐT và mỗi sở GD&ĐT với sự chỉ đạo của Lãnh đạo địa phương và sự phối hợp liên ngành.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tổ chức thực hiện các nội dung trong văn bản này.
Nơi nhận:
- Như trên(để t/h);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND tỉnh/TP.trực thuộc TƯ(để p/h);
- BộVHTTDL,TƯĐTN, HLHPNVN,
HKHVN(để p/h);
- Các Thứ trưởng (để p/h);
- Các Vụ, Cục, Dự án, đơn vị có liên quan(để t/h);
- Các thành viên BCĐ, tổ thư kí(để t/h);
- Lưu: VT, CTHSSV, VPBPCT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã kí)
Nguyễn Vinh Hiển