BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7046/TCHQ-KTTT
V/v thủ tục hoàn thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Điện Biên

Trả lời công văn số 297/HQĐB-NV ngày 08/10/2009 của Cục Hảiquan tỉnh Điên Biên về việc vướng mắc giải quyết hoàn thuế đối với trường hợpnhập khẩu vật tư, nguyên liệu để sản xuất hàng tiêu thụ trong nước nhưng sau đótìm được thị trường xuất khẩu, trong thời điểm Thông tư 59/2007/TT-BTC còn hiệulực; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc vướng mắc về thủ tục hoàn thuế, Tổng cục Hải quan đãcó công văn số 4321/TCHQ-KTTT ngày 21/7/2009 hướng dẫn, đề nghị đơn vị nghiêncứu để xử lý theo qui định. Về Thông tư 05/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của BộTài chính thì Thông tư này chỉ điều chỉnh, thay thế một số nội dung có liênquan của Thông tư 112/2005/TT-BTC và Thông tư 59/2007/TT-BTC toàn bộ nội dungThông tư 05/2009/TT-BTC không điều chỉnh đối với trường hợp nhập khẩu vật tư, nguyênliệu để sản xuất hàng tiêu thụ trong nước nhưng sau đó tìm được thị trường xuấtkhẩu. Theo đó, đối với trường hợp đề nghị của Cục tại công văn số 297/HQĐB-NV ngày 08/10/2009 thì thực hiện theo đúng qui định của Thông tư 59/2007/TT-BTCngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

2. Việc xác định thời điểm doanh nghiệp gửi định mức thực tếcho cơ quan hải quan trước khi làm thủ tục hoàn thuế, được qui định tại điểm5.4 mục I phần E Thông tư 59/2007/TT-BTC được hiểu là thời điểm doanh nghiệpnộp hồ sơ đề nghị cơ quan hải quan xét hoàn thuế.

3. Trường hợp Cục Hải quan Điện Biên cho rằng mặt hàng láthuốc lá nguyên liêu nhập khẩu là mặt hàng nhạy cảm, khi làm thủ tục nhập khẩulô hàng doanh nghiệp đã có biểu hiện không minh bạch trong việc kê khai hảiquan, doanh nghiệp không làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm tại cửa khẩu đã làm thủtục nhập khẩu mà xuất khẩu qua cửa khẩu khác. Vì vậy, để xem xét hoàn thuế đốivới trường hợp này, nếu có nghi ngờ sản phẩm xuất khẩu có phải sản xuất từnguyên liệu nhập khẩu trước đây không, trong phạm vi thẩm quyền của Cục, Cục cóthể kiểm tra trước khi hoàn thuế sau theo hướng dẫn tại điểm 3.2. Mục IV, PhầnE Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2009 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Điện Biênbiết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn