BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7046/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế kiêm bù trừ

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Gamuda Engineering SDN BHD - thầu EPC
(Văn phòng Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số YENSO/OP/ 100/L /124/2013 ngày 18/9/2013 của Công ty Gamuda EngineeringSDN.BHD - thầu EPC (Công ty) thuộc dự án xây dựng công viên Yên Sở, Quận HoàngMai, TP Hà Nội hỏi về việc bù trừ số thuế giá trị gia tăng (GTGT) nộp thừa khâunhập khẩu năm 2009. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 12397/BTC-CST ngày 16/9/2010 về việc hướng dẫn hoàn trả khoản thuế GTGT nộpthừa khâu nhập khẩu; trên cơ sở xác nhận số tiền thuế nộp thừa do kê khai, nộpnhầm theo công văn số 650/NV-HQHT ngày 02/10/2009 của Chi cục Hải quan Hà Tây -Cục Hải quan Hà Nội, đề nghị Công ty Gamuda Engineering SDN.BHD - thầu EPC cócông văn gửi Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện, công văn nêu rõbù trừ vào số tiền còn nợ theo quy định tại Khoản 4 Điều 130 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty Gamuda Engineering SDN BHD - thầu EPC biết và phối hợp với Cục Thuế Hà Nội,Cục Hải quan Tp Hà Nội và cơ quan Hải quan nơi đơn vị phát sinh số tiền thuếcòn nợ để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách Thuế;
- Tổng cục Thuế (để p/h chỉ đạo);
- Kho bạc Nhà nước (để p/hợp);
- Cục HQ TP Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường