BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7047/TCHQ-KTSTQ
V/v áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh
(Số 86 đường Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được văn bảnkhông số của Công ty về việc đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định tạiThông tư 86/2013/TT-BTC Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan ghi nhận đề nghịcủa Công ty. Tuy nhiên, căn cứ quy định tại Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày27/6/2013 của Bộ Tài chính về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quảnlý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện thì hiện tại Công tykhông đủ điều kiện về kim ngạch để được xem xét áp dụng chế độ ưu tiên tronglĩnh vực hải quan quy định tại Thông tư nói trên. Khi đủ điều kiện, Công ty cóthể đề nghị lại việc áp dụng chế độ ưu tiên, để Tổng cục Hải quan xem xét.

Tổng cục Hải quan thông báo QuýCông ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Ngọc Túc (để báo cáo);
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- CT Dương Phú Đông (để báo cáo);
- Cục HQ tỉnh Quảng Ninh (để biết);
- Lưu: VT, KTSTQ (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Thu