VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7049/VPCP- KTTH
V/v điều chỉnh kế hoạch mua hàng dự trữ quốc gia của Bộ Quốc phòng

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng tại văn bản số 6394/BQP-KHĐTngày 23 tháng 11 năm 2007, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7973/BKH-TM &DV ngày 29 tháng 10 năm 200, của Bộ Tài chính tại văn bản số 15720/BTC-DTQG ngày 20 tháng 11 năm 2007 về việc điều chỉnh kế hoạch mua hàngdự trữ quốc gia của Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Quốc phòng điều chỉnh kế hoạch mua hàng dự trữquốc gia như đề nghị của Bộ tại văn bản số 6394/BQP-KHĐT ngày 23 tháng 11 năm2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy,
Kiều Đình Thụ, Website CP, Vụ NC;
- Lưu: VT, KTTH (3b). Nguyệt (15.b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy