VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 705/VPCP-CN
V/v nghiên cứu, xử lý báo nêu về giải pháp hạ nhiệt giá cước tàu biển đang tăng phi mã

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính.

Báo điện tử của Thời báo Kinh tế Sài Gòn ngày 14 tháng 01 năm 2021 có bài viết: “Giải pháp nào hạ nhiệt giá cước tàu biển đang tăng phi mã?”, trong đó một số hiệp hội, ngành hàng đề xuất các giải pháp đồng bộ: chủ hàng giải phóng nhanh, kêu gọi hãng tàu giảm cước, các cơ quan nhà nước giải quyết nhanh các công-ten-nơ tồn đọng để có vỏ công-ten-nơ rỗng; về lâu dài cần xây dựng nhà máy sản xuất vỏ công-ten-nơ tại Việt Nam để chủ động trong xuất khẩu. Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông vận tải, Tài chính nghiên cứu, xử lý.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Báo điện tử của Thời báo Kinh tế Sài Gòn;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH,TKBT;
- Lưu: VT, CN (2)THH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục