BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7050/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 3310/HQBRVT-TXNK ngày 14/11/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báocáo vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 củaBộ Tài chính liên quan đến việc xét miễn thuế theo Điều ước quốc tế, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đãcó công văn số 6990/TCHQ-TXNK ngày 20/11/2013 (đính kèm). Đề nghị Cục Hải quantỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang