TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7052/CT-TTHT
V/v: ưu đãi thuế TNDN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

Công ty CP công nghệ môi trường Rồng Xanh
Địa chỉ: 46 Bành Văn Trân, P.1, Q. Tân Bình
Mã số thuế: 0310004734

Trả lời văn thư số 02/RXC-CTTB ngày 15.8.2010 của Công ty vềthuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 15, khoản 2 điều 16 Chương IV Nghị địnhsố 124/2008/NĐ-CP ngày 11.12.2008 của Chính phủ hướng dẫn về thuế thu nhậpdoanh nghiệp: “Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối vớiphần thu nhập của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạynghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường (sau đây gọi chung là lĩnh vực xãhội hóa).”;

Danh mục các hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa quy địnhtại khoản này do Thủ tướng Chính phủ quy định.”

“Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếptheo đối với doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tạiđịa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khănhoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”;

Căn cứ Mục V, Danh mục kèm theo Quyết định 1466/QĐ-TTg ngày10.10.2008 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn danh mục chi tiết các loại hình,tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vựcgiáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Trường hợp Công ty thành lập theo Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh và đăng ký thuế số 0310004734 ngày 20 tháng 5 năm 2010 của Sở Kếhoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh có ngành nghề kinh doanh thu gom rác thảiđộc hại, xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại; xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lýchất thải; nếu thuộc loại hình và đảm bảo về tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn đượcquy định tại Mục V, Danh mục kèm theo Quyết định 1466/QĐ-TTg đáp ứng điều kiệnvề ưu đãi đầu tư, ưu đãi miễn giảm thuế thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theoquy định trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên
- P. Pháp chế
- Chi cục Thuế Q. Tân Bình
- Lưu: HC, TTHT

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga