VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7054/VPCP-XDPL
V/v tiến độ xây dựng Dự án Luật giao thông đường bộ (sửa đổi)

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 7622/BGTVT-PC ngày 26 tháng 11 năm 2007 vềtiến độ xây dựng Dự án Luật giaothông đường bộ (sửa đổi), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trực tiếpbáo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ nguyên tiến độ xây dựng Dự ánLuật giao thông đường bộ (sửa đổi) như Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốchội tại Tờ trình số 66/TTr-CP ngày 10 tháng 09 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Đồng chí Bộ trưởng BộGiao thông vận tải biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- Bộ Tư pháp;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN,
TB. Phạm Anh Tuấn,
các Vụ: TH, CN;
- Website CP;
- Lưu: VT, XDPL (3), Q.21.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc