BGIAO THÔNG VẬN TẢI
TNG CỤC ĐƯỜNG B
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7058/TCĐBVN-ATGT
V/v cắm biển báo hạn chế tốc độ đối với xe khách giường nằm hai tầng

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Các Cục Quản lý Đường bộ I, II, III, IV;
- Các Sở Giao thông vận tải.

Thực hiện Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày07/11/2014 của Bộ GTVT về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô vàdịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, trong đó có quy định về hoạt động của xe kháchgiường nằm hai tầng; để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cóxe khách giường nằm hai tầng lưu thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao các CụcQuản lý đường bộ, các Sở GTVT khẩn trương thực hiện nội dung sau:

1. Đối với quốc lộ

- Tiến hành rà soát và thực hiện ngay việc cắm biểnhạn chế tốc độ đối với xe khách giường nằm hai tầng tại các vị trí cần thiết, đặcbiệt là khu vực có địa hình đèo, dốc, tại các vị trí có bán kính đường cong nhỏnguy hiểm, ngoài ra xem xét bố trí biển cảnh báo nguy hiểm khác nếu cần thiếtcho phù hợp điều kiện thực tế.

- Hình thức bố trí biển báo tốc độ tối đa cho phéptheo phụ lục đính kèm.

- Tổ chức thực hiện xong trước ngày 15/01/2015;đồng thời, hoàn tất hồ sơ, khối lượng, kinh phí báo cáo Tổng cục ĐBVN.

2. Đối với đường địa phương

Đề nghị các Sở GTVT tham mưu UBND tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương để triển khai, thực hiện các nội dung trên cho phù hợp.

Căn cứ nội dung trên, các Cục QLĐB, các Sở GTVTtriển khai thực hiện và báo cáo kết quả vềTổng cục ĐBVN trước ngày 15/01/2015./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (để b/c);
- Các Phó TCT;
- VP Quỹ BTĐB TƯ;
- Vụ ATGT, VT, KCHTGT (Bộ GTVT);
- Vụ KHĐT, VT, QLBT (Tổng cục ĐBVN);
- Tạp chí Đường bộ, Trung tâm CNTTĐB;
- Lưu: VT, ATGT (Q).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyện