BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 705TCT/DNK
V/v: Miễn thuế GTGT, TNDN đối tượng hàng nông sản

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2005

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh

Trả lời công văn số 801 CT/TTr ngày1/11/2004 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh về việc chính sách thuế đối với hoạt độngkinh doanh buôn chuyến mặt hàng nông sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 3a Phần II Nghị quyếtsố 09/2000/NQ-CP ngày 15/6/2000 của Chính phủ về một số chủ trương và chínhsách chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiêu thu sản phẩm nông nghiệp quy định:

“Ngoài các chính sách thuế hiệnhành, áp dụng các chính sách mới sau đây:… Miễn thu thuế buôn chuyến về hànghóa nông sản”

Điểm 2 Thông tư số 91/2000/TT-BTCngày 6/9/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/2000/NQ-CP về miễn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp trên khâu lưu thôngđể khuyến khích tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp quy định:

“Hàng hóa được miễn thuế GTGT vàthuế TNDN trên khâu lưu thông (kinh doanh buôn chuyến) khi vận chuyển hàng hóatrên đường vẫn phải có hóa đơn hoặc bản kê mưa hàng theo chế độ quy định”.

Tại điểm 5 Mục II Phần C Thông tưsố 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định “Cơ sở kinh doanhbuôn chuyến phải kê khai và nộp thuế theo từng chuyến hàng với Chi cục Thuế nơimua hàng trước khi vận chuyển hàng đi (trừ trường hợp được miễn thuế GTGT theoquy định của Chính phủ)”.

Căn cứ các quy định trên, các cơ sởkinh doanh theo từng chuyến hàng, không có địa điểm kinh doanh cố định (mớiđược xác định là hộ kinh doanh buôn chuyến) kinh doanh các loại hàng hóa lànông sản thì vẫn thuộc diện được miễn thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định tạiThông tư số 91/2000/TT-BTC ngày 6/9/2000 của Bộ Tài chính.

2. Đối với các hình thức kinh doanhCục Thuế nêu tại công văn số 801 CT/TTr ngày 1/1/2004 trên như:

+ Mua các mặt hàng thủy sản tươisống chưa qua chế biến như: tôm, cua, cá … và các mặt hàng như trái cây cácloại đem về một địa điểm kinh doanh để phân loại xong đem đi nơi khác bán.

+ Mua lúa xong đem xay xát để lấygạo đi bán.

+ Thu gom heo tại các điểm đã hợpđồng sẵn với thương lái heo, xong vận chuyển về các tỉnh, thành phố khác bánluôn trong ngày, mua heo hơi về dựa tại cơ sở một vài ngày xong đem đi bán.

Hình thức kinh doanh ở trên khôngđược xác định là hoạt động kinh doanh buôn chuyến vì hoạt động kinh doanh làthường xuyên và có địa điểm để phân loại, thu gom hàng nông sản đem tiêu thụ.

3. Theo quy định tại điểm 2 Thôngtư số 91/2000/TT-BTC nêu trên, trường hợp hộ kinh doanh buôn chuyến hàng nôngsản khi vận chuyển hàng hóa trên đường vẫn phải có hóa đơn hoặc bản kê mua hàngtheo chế độ quy định thì bị xử lý về hành vi sử dụng hóa đơn theo quy định tạiNghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ Quy định về việc in,phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

4. Đối với các doanh nghiệp tínhthuế GTGT theo phương pháp khấu trừ vừa có hoạt động kinh doanh cố định vừakinh doanh buôn bán hàng nông sản (thu mua, thu gom) để bán hoặc để chế biếnthì hoạt động kinh doanh buôn bán hàng nông sản của doanh nghiệp không được coilà hoạt kinh doanh buôn chuyến và doanh nghiệp không được miễn thuế GTGT, thuếTNDN theo Thông tư số 91/2000/TT-BTC trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuếbiết và thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC), DNK

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến