BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 706/BXD-QLN
V/v: Ký ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Ngày 12/12/2008 Thủ tướng Chínhphủ ban hành Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhàở. Để hướng dẫn các địa phương thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đảmbảo đúng mục tiêu và yêu cầu, Bộ Xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch và có vănbản đề nghị quý Bộ, Ngành có ý kiến góp ý Dự thảo để Bộ Xây dựng hoàn thiệntrước khi lãnh đạo các Bộ, Ngành ký ban hành.

Trên cơ sở văn bản góp ý của quýBộ, Ngành, Bộ Xây dựng đã tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo Thông tư liên tịch.

Bộ Xây dựng trân trọng kính mờiđồng chí Lãnh đạo Bộ, Ngành tham dự cuộc họp để cho ý kiến lần cuối và ký banhành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

Thời gian: 8h00 ngày 29/4/2009.

Địa điểm: Phòng họp số 252 Vănphòng Bộ Xây dựng.

Xin gửi tới quý Cơ quan bản dựthảo Thông tư liên tịch đã hoàn chỉnh lại trên cơ sở góp ý của quý Cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Lưu: VP, QLN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam