CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 706/CP-QHQT
V/v phê duyệt Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - Ai xơ len

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Ngoại giao

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1783 BKH/PLĐT ngày 28/3/2003) về việc phê duyệt Hiệp định Khuyến khích bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Ai xơ len (Iceland), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt Hiệp định về Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ai-xơ-len.

- Bộ Ngoại giao tiến hành các thủ tục cần thiết với phía Ai-xơ-len để Hiệp định có hiệu lực./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan