BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 706/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục và chính sách thuế đối với hàng gửi kho ngoại qua

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Pricewaterhouse coopers Việt Nam
 (Đ/c: 83B, Lý Thường Kiệt, Hà Nội)

Trả lời công văn số PWC/3020-0113 ngày 13/1/2009 của Chinhánh về đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóatừ nước ngoài gửi kho ngoại quan và hàng hóa từ kho ngoại quan đưa vào khu chếxuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về thủ tục hải quan:

a) Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ nước ngoài đưa vàokho ngoại quan thực hiện theo điểm 4.1, khoản VII, mục 2 Phần B Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính;

b) Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưavào khu chế xuất: Thủ tục hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 5.1 khoảnVII mục 2 Phần B Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, ápdụng như đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệpchế xuất thực hiện theo công văn hướng dẫn số 6690/TCHQ-GSQL ngày 28/11/2007của Tổng cục Hải quan.

2/ Về chính sách thuế:

a) Thuế xuất nhập khẩu: Căn cứ điểm 3 mục II Phần A Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính thì: Hàng hóa từ kho ngoại quanđưa vào khu chế xuất thuộc đối tượng không chịu thuế.

b) Thuế giá trị gia tăng: Căn cứ khoản 20 Điều 5 Luật thuếgiá trị gia tăng số 13/2008/QH12 thì hàng hóa mua bán giữa nước ngoài với cáckhu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau (bao gồm cả giữa khongoại quan và khu chế xuất) thuộc đối tượng không phịu thuế.

c) Thuế thu nhập doanh nghiệp: Đề nghị Công ty liên hệ vớiCục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Chi nhánh Công ty TNHH Pricewaterhouse coopers Việt Nam biết thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh