BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
V/v: Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Yên.
Trả lời công văn số 2728/CT-TTr ngày 22/10/2013 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại khoản 2 Điều 116 Luật Doanh nghiệp quy định về giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty cổ phần như sau: “Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.”.
- Tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp quy định: “4. Nếu Điều lệ công ty không quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc/Tổng giám đốc của công ty đó có thể kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc/Tổng giám đốc (trừ Giám đốc/Tổng giám đốc công ty cổ phần) của công ty khác.”.
- Tại tiết d điểm 2.2 mục I phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:
“2.2. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau: …
d) Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp người đại diện theo pháp luật không phải là thành viên góp vốn), thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới.”.
Theo giải trình của Cục Thuế thì Công ty cổ phần xây dựng thương mại Tú Mai là đơn vị mới thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4400772738 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp ngày 28/4/2010 do ông Đặng Đức Tú làm giám đốc và là người đại diện theo pháp luật, đồng thời ông Đặng Đức Tú là chủ doanh nghiệp tư nhân Tú Mai (đến ngày 01/01/2011 doanh nghiệp tư nhân Tú Mai mới tạm ngừng hoạt động và đến ngày 28/12/2013 mới giải thể DNTN Tú Mai).
Căn cứ quy định nêu trên và theo giải trình của Cục Thuế, đề nghị Cục Thuế tỉnh Phú Yên phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh rà soát lại trường hợp Công ty cổ phần xây dựng thương mại Tú Mai thành lập mới năm 2010 đảm bảo thực hiện đúng quy định tại khoản 2 Điều 116 Luật doanh nghiệp và khoản 4 Điều 13 Nghị định 139/2007/NĐ-CP thì Công ty không thuộc đối tượng bị điều chỉnh theo hướng dẫn tại tiết d điểm 2.2 mục I phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC.

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh Phú Yên biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?