BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Số: 706/TCT-TNCN
V/v Thuế TNCN

Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Công ty liên doanh TNHH ANOVA
- Cục Thuế thành phố Bình Dương.

Tổng cục Thuế nhận được công vănsố 05-CV-ANOVA ngày 18/02/2009 của Công ty liên doanh TNHH ANOVA hỏi về chính sáchthuế TNCN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1, công vănsố 1845/BTC-TCT ngày 18/2/2009 của Bộ Tài chính thì:

Đối với thu nhập từ tiền lương, tiềncông: Thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền thưởng… có nguồn gốc phát sinh từkết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 nhưng được chi trả sau ngày 01/01/2009được áp dụng tính và nộp thuế theo Luật thuế TNCN. Đơn vị chi trả có thu nhậpcó trách nhiệm tính số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ, đồng thời thực hiệnviệc tạm giãn nộp thuế từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/5/2009 theo hướng dẫntại khoản 1, Điều 2 Thông tư số 27/2009/TT-BTC ngày 06/02/2009 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về giãn thời hạn nộp thuế TNCN.

Trường hợp, trước ngày ban hành vănbản này, nếu đơn vị chi trả thu nhập đã tính và khấu trừ thuế theo Pháp lệnhthuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 2008 được điều chỉnh lại theohướng dẫn tại văn bản này để người nộp thuế được hưởng ưu đãi về giãn thời hạnnộp thuế.

Trường hợp đơn vị chi trả thu nhậpđã khấu trừ thuế nhưng chưa nộp ngân sách Nhà nước hoặc đã nộp tiền thuế vàongân sách Nhà nước, thì cơ quan chi trả thu nhập, cơ quan thuế thực hiện hoàntrả lại tiền thuế cho người nộp thuế, thủ tục hoàn trả thực hiện theo hướng dẫntại điểm 3 công văn số 1823/BTC-TCT ngày 18/02/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề việc triển khai giãn nộp thuế TNCN (đính kèm).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuếBình Dương, Công ty liên doanh TNHH ANOVA biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, TNCN (2b)

LT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QL THUẾ TNCN
Nguyễn Huy Trường