BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7060/TCHQ-KTTT
V/v NK thiết bị golf

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Hiệp hội golf Việt Nam
(P114, Trung tâm hội nghị quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số CV/VGA-2009 ngày14/10/2009 của Hiệp hội golf Việt Nam về việc xin miễn thuế nhập gậy golf. Vềvấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 quy định chi tiếtthi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì: hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩuqua cửa khẩu, biên giới Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhậpkhẩu.

Đề nghị Hiệp hội golf Việt Nam nộp thuế nhập khẩu theo quyđịnh.

Tổng cục Hải quan thông báo để Hiệp hội golf Việt Nam đượcbiết./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông