ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7062/STC-HCSN
Về việc thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP .

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Sở, ban ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân 24 Quận/Huyện.

Thchiện chỉ đạo của Ủy bannhân dân thành phốtại văn bản số 5766/VP-TM ngày 22/7/2014 về việc giao Sở Tài chính triển khai và hướng dn các đơn vị thực hiện nghiêmchỉ đạo của B Tài chính tại Công văn số 9559/BTC-HCSN ngày 15/7/2014về việcthực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Sở Tài chính triển khai và hướng dẫn đến các đơn vị thực hiệnnhư sau:

Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Đấu thầu số43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày01/7/2014. Và Chính phủ đã ban hành Nghị định s63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điu củaLuật Đu thầu về lựa chọn nhà thầu, có hiệu lực thi hành từ ngày15/8/2014.

Hin tại, việc đấu thầu mua sắm tài sản nhằmduy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị nhà nước đang được các cơ quan, đơn vị nhà nước thực hiện theoquy định tại Thông tư s 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của BộTài chínhvề Quy định việc đu thầu để mua sắmtài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị,tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - ngh nghiệp, t chc xãhội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

Nhằm đảm bảo thống nhất việc tổ chức đấu thầu mua sắm tài sn nhằm duy trì hoạt động thườngxuyên của các cơ quan, đơn vị nhà nước trong thigian Thông tư s 68/2012/TT-BTCngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính chưa được sửa đổi,bổ sung, Sở Tài chính đ nghcác S,ban ngành thành phố và Ủyban nhân dân 24 Quận,Huyện thực hiện việc đấu thầu mua sắm tài sản phục vụ hoạt động thường xuyên theoquy định của Lut Đấu thầu số43/2013/QH13 , Nghị định số 63/2014/NĐ-CP các văn bản hướng dn của Bộ Kế hoạch và Đầu tưvà Thông tư s68/2012/TT-BTC nhưng đảm bảo không trái với quy định củaLuật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về SởTài chính để phối hợp, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP (để b/c);
- Lưu VT, HCSN (V).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tấn Tài