BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7064/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc sử dụng tờ khai sao trong hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

Xí nghiệp xăng dầu Dầu khí Sài Gòn
(Tầng 7, tòa nhà Citiligh, 45 Võ Thị Sáu, Q1 ,TP. Hồ Chí Minh)

Về việc đề nghị được sử dụng tờ khai xuất khẩu, tờ khai nhậpkhẩu bản sao trong bộ hồ sơ hoàn thuế do đã bị mất bản lưu người khai hải quantrong bộ hồ sơ hoàn thuế nêu tại công văn số 5900/XDSG-KDTH ngày 15/11/2010 củaXí nghiệp xăng dầu Dầu khí Sài Gòn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của Xí nghiệp xăng dầuDầu khí Sài Gòn về vấn đề nêu tại công văn số 5900/XDSG-KDTH nêu trên. Hiệnnay, Tổng cục Hải quan đang trao đổi ý kiến với các đơn vị liên quan để trìnhBộ Tài chính xử lý thống nhất đối với các trường hợp mất tờ khai xuất khẩu, tờkhai nhập khẩu bản lưu người khai hải quan. Trong khi chưa có hướng dẫn về việcsử dụng tờ khai sao trong bộ hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế, yêu cầu Xí nghiệpxăng dầu Dầu khí Sài Gòn thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Tổng cục Hảiquan sẽ có công văn trả lời cụ thể khi có ý kiến của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Xí nghiệp xăng dầu Dầu khíSài Gòn biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng